BM
multiple.bm          tag=JAPAN+ART+JAPANESE(10)