BM
multiple.bm          tag=JAPAN+DESIGN+JAPANESE+FLASH(9)