BM
multiple.bm          tag=JAPAN+DESIGN+JAPANESE+KOBE(9)