BM
multiple.bm          tag=LAYOUT+FRAMEWORK+MB09+JAPAN(8)