BM
multiple.bm          tag=LAYOUT+FRAMEWORK+PHOTO(8)