BM
multiple.bm          tag=OSAKA+PORTFOLIO+JAPAN(8)