BM
multiple.bm          tag=OSAKA+PORTFOLIO+TECHNOLOGY(8)