BM
multiple.bm          tag=PORTFOLIO+NZ+TECHNOLOGY+PORTFOLIO+ILLUSTRATION+TRENDS(8)